Algemene voorwaarden

You are here: Home / Algemene voorwaarden
1Flinth-design heeft te allen tijden het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van onze site te wijzigen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Flinth-design en de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Flinth-design waarvoor derden worden ingeschakeld. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De proefdrukken worden gedrukt op Cocoon 300grams papier. Flinth-design aanvaard geen aansprakelijkheid voor afwijkende kleuren. Flinth-design behoud zich het recht om zijn naam, Flinth-design, op de kaartjes te vermelden zonder toestemming van de klant.
2Offertes Alle offertes zijn vrijblijvend. Flinth-design is alleen aan een offerte gebonden als de opdrachtgever schriftelijk de aanvaarding hiervan bevestigt. De in de offerte genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld, en is een maand geldig. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3Totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst komt tot stand na ontvangst door de aanvaarding door de opdrachtgever van het door Flinth-design gedane aanbod. De bevestiging ontvangt de opdrachtgever op het door de opdrachtgever opgegeven e-mail adres.
4Levering De klant ontvangt een digitale proef (pdf) via e-mail nadat de uiteindelijke tekst aan Flinth-design is doorgegeven. Deze digitale proef is een digitale afbeelding van het kaartje met daarop de gewenste tekst zoals die is doorgegeven door de opdrachtgever. De opdrachtgever kan desgewenst een proefdruk laten maken op papier. Flinth-design adviseert om zeker een proefdruk op papier te laten maken. Aangezien kleuren op een beeldscherm anders over kunnen komen als op papier. Flinth-design neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele kleurverschillen tussen de proefdruk op papier en de definitieve kaarten. Een proefdruk op papier laten drukken kan, nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de digitale proefdruk. Flinth-design neemt geen verantwoordelijkheid voor type- en taalfouten in de tekst zodat die is goedgekeurd op het bestelformulier alsmede na goedkeuring van de digitale proefdruk. Na akkoord door de opdrachtgever, stuurt Flinth-design een opdrachtbevestiging met factuur en de werkwijze voor het ontvangen van de bestelde goederen. Flinth-design levert haar goederen in overleg met de opdrachtgever. Voor de geboortekaarten geldt dat Flinth-design zal proberen de kaarten nog op de dag van de geboorte, na melding door de opdrachtgever, te versturen. Als dit niet haalbaar is zullen de kaarten uiterlijk de volgende werkdag worden verstuurd, tenzij er sprake is van overmacht. Het drukken van de kaarten zal in gang gezet worden, nadat hier door de opdrachtgever opdracht voor is gegeven. Flinth-design is niet aansprakelijk voor vertraging door de vervoerder. De opdrachtgever is verplicht de gekochte kaarten af te nemen op het moment waarop deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Flinth-design levert uitsluitend per post, tenzij anders overeengekomen. De kosten van de bezorging worden afzonderlijk gefactureerd. Als Flinth-design voor de levering afhankelijk is van gegevens van de opdrachtgever, vangt de levertijd aan op het moment dat de opdrachtgever alle benodigde informatie heeft vertrekt. De levering van de goederen vindt plaats op het door de opdrachtgever opgegeven bezorgadres.
5Betaling Facturering en betaling vindt plaats voordat het goedgekeurde bestand naar de drukker wordt verstuurd, op een door Flinth-design aan te geven wijze en de in de valuta waarin is gefactureerd. Als de opdrachtgever de opdracht wil annuleren zal afhankelijk van de werkzaamheden die inmiddels door Flinth-design zijn verricht en of er al dan niet proefdruk(ken) zijn geweest, alsmede de verplichte 35 euro voor een order annulering, zullen de al door Flinth-design gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
6Eigendomsvoorbehoudt Flinth-design blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Alle rechten van de Illustraties en kaartontwerpen liggen bij Flinth-design. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van Flinth-design vermenigvuldigd of verspreidt worden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan verandering in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schrijftelijk anders is overeengekomen. Flinth-design behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Door Flinth-design op maat gemaakte kaarten voor een opdrachtgever kunnen in de kaartencollectie van Flinth-design worden opgenomen zonder toestemming van de opdrachtgever. De contactgegevens van de opdrachtgever op de kaarten zullen niet worden getoond.
7Persoonsgegevens Flinth-design behandelt persoonlijke gegevens van de opdrachtgever strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet beschikbaar aan derden.
8Aansprakelijkheid Flinth-design is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging, bezorging, of gebruik van de door Flinth-design geleverde producten.
9Overmacht Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
10Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen Flinth-design en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn op te vragen bij Flinth-design. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het ontstaan van de overeenkomst.